Polityka pieniężna, finanse

Blog poświęcony polityce pieniężnej oraz finansom

Definicja polityki fiskalnej oraz jej zasady.

Polityka fiskalna odnosi się do gromadzenia i wydatkowania środków budżetowych, które z kolei realizują cele polityki społeczno-gospodarczej państwa. Inaczej ujmując, polityka fiskalna ogranicza się do regulowania wysokości osiąganych dochodów i wydatków budżetowych, a także ich wzajemnego stosunku. Budżet państwa zajmuje szczególne miejsce w polityce fiskalnej. Zadaniem budżetu jest opracowanie plan finansowego, który obejmie zestawienie stałych wpływów i wydatków państwa. Budżet ten wskazuje swoje niedobory, jednocześnie wskazując źródła ich pokrycia. W sytuacji wystąpienia nadwyżki, budżet wskazuje kierunki rozdysponowania jej. Polityka fiskalna ma swoje zasady, którymi się kieruje. Zasada rocznego budżetowania dotyczy stworzenia planu dochodów i wydatków w okresie jednego roku, co zapewnia poprzez uchwalenie budżetu, parlament. Zasada jedności zakłada, że budżet państwa powinien tworzyć jedną całość. Zatem, dochody i wydatki powinny być ujęte w jednym zestawieniu. Podanie do publicznej wiadomości charakterystyki budżetu państwa, zapewnia zasada jawności. Mówi ona, że bez względu na to czy dany budżet jest dopiero w fazie tworzenia czy w chwili obecnej jest uchwalany, należy podać wszelkie z nim zwiane informację do publicznej wiadomości. Zasada zupełności ma zagwarantować, że budżet nie pominą danej dziedziny działalności finansowej państwa, a wiec zawiera wszystkie informację dotyczące dochodów i wydatków. Ostatnia zasada dotyczy równowagi budżetowej i polega na dążeniu do sytuacji, w której wszystkie wydatki zostaną pokryte przez bieżące dochody budżetu państwa.